Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Pravila in pogoji nagradne igre

Pravila VELIKE NAGRADNE IGRE
BEACH VILLE LANKA IN AGENCIJE MANAGER »SANJSKE POČITNICE NA ŠRILANKI«

 
 

1. Organizatorji nagradne igre

Organizatorja nagradne igre »Sanjske počitnice na Šrilanki!« (v nadaljevanju: nagradna igra) sta Agencija Manager d.o.o., Šaleška cesta 20c, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator ) in Beach Vila Lanka, Kudawella, Srilanka. (v nadaljevanju: soorganizator ).

2. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra se začne 02.10. 2018. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 02.10.2018 do vključno 15.11.2018. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 19.112018. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre www.agencija-manager.com (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja soorganizatorjev, promocija njihovih blagovnih znamk in pridobivanje kontaktov.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki na spletni strani nagradne igre izpolni obrazec za sodelovanje oz. da vse zahtevane osebne podatke - vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega lahko dostavimo zahvalno e-poštno sporočilo. S pravilno oddajo obrazca postane oseba sodelujoči in pristane na pogoje nagradne igre.

5. Potegovanje za glavno nagrado in ostale nagrade

Za glavno nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili. Vsi, ki ne bodo izžrebani za glavno nagrado pa potem prejmejo še 2. nagrado - kupon z naključno vrednostjo med 30-60% za popust na najem sobe v Beach Villi Lanka. Nagrade se podelijo z naključnim žrebanjem iz bobna za žreb. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

6. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije. Žrebanje nagrajencev bo iz bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel en član komisije. Žrebanje bo tudi pod video nadzorom. Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval podatke nagrajenca. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu soorganizatorjev.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi:

• Boštjan Aljaž (predsednik komisije; direktor Agencije Manager),

• Vlasta Aljaž (član komisije; predstavnik organizatorja),

• Katja Forštner (članica komisije; lastnik portala Sanjske počitnice).

ima sledeče pristojnosti:

• nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval.

Če komisija ugotovi kršitve pravil, lahko kršitelja izloči iz nagradne igre. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad

Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade:

- 1. nagrada: 10-dnevni sanjski oddih za 2 osebi v Beach Villi Lanka na Šrilanki, 2 masaži in 2 izleta, kot je opisano v nagradni igri. Koriščenje nagrade v letu 2019, razen za novoletni termin, po dogovoru z Agencijo Manager in glede na proste kapacitete;

- 2. nagrada: vsi ostali, ki ne bodo prejeli prve nagrade prejmejo naključni kupon z vrednostjo 30-60% popusta za najem sobe v Beach Villi Lanka na Šri lanki.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre (v primeru osvojitve glavne nagrade), za kar od soorganizatorjev ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Glavni nagrajenec (samo ime in kraj) bo objavljen na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre, prav tako bo obveščen po elektronski pošti.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Soorganizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bodo nagrajenci obveščeni s strani soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi, preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade.

Soorganizatorji so v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

11. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki izpolnijo obrazec za sodelovanje. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

12. Druge določbe

Soorganizatorji ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri ter pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Soorganizatorji in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere soorganizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo soorganizatorji preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru soorganizatorji sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Soorganizatorji si pridržujejo pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo soorganizatorji sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne igre.

Odločitev soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu soorganizatorjev in na spletni strani nagradne igre.

14. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator in soorganizatorji bodo osebne podatke skrbno varovali, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).Organizator in soorganizatorji bodo kot upravljavci osebnih podatkov te osebne

podatke, ki so jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali

izključno za naslednje namene:

• izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;

• objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;

• objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;

• statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;

• izvajanje neposrednih trženjskih akcij;

• pošiljanje e-novic po e-pošti;

•pošiljanje SMS, MMS in notifikacijskih sporočil za namene informiranja, promocije in neposrednega trženja;

• telefonsko trženje in obveščanje;

• izvajanje trženjskih raziskav;

• pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in soorganizatorji pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam. Organizator in soorganizatorji lahko zbirajo o udeležencih nagradne igre naslednje

osebne podatke: spol, ime, priimek, letnica rojstva, poštna številka in kraj, telefonska številka, e-poštni naslov ter podatke o klikih in odpiranjih v e-mail sporočilih, spletnih straneh in aplikacijah. Pridobljeni osebni podatki se hranijo neomejeno do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih. Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju 1 lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorja 1 (oziroma na e-poštni naslov info@agencija-manager.com). Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranita 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

E-poštni naslovi priporočenih prejemnikov, ki jih sodelujoči vpišejo v obrazec za priporočanje, se zaščiteni (enosmerno zgoščeni) vpišejo le v začasno bazo podatkov. Ti e-poštni naslovi (z izjemo sodelujočih) se hranijo le do zaključka nagradne igre, in sicer zaradi preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi, zaradi nudenja možnosti odjave od prejemanja priporočil in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

•potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;

•omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;

•posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

•dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;

•izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (angl.: cookies), vendar

izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo soorganizatorjem na info@agencija-manager.com Po prejemu tega sporočila ga soorganizatorji izključijo.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorji zavezujejo, da jih bodo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 01.10.2018