Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Gewinnspiel Bedingungen

Bedingungen des Gewinnspiels
BEACH VILLA LANKA »TRAUM-URLAUB IN SRI LANKA«

 
 

1. Organisator des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel »Traum-Urlaub in Sri Lanka« wird von der Agentur Manager d.o.o., Šaleška cesta 20c, 3320 Velenje, Slowenien und als Mitorganisator Beach Vila Lanka, Kudawella, Sri Lanka organisiert.

2. Zeitraum des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt mit dem 02.10. 2018. Registrierungen zum Gewinnspiel sind bis zum 15.11.2018 23:59 per Onlineformular auf https://www.beachvillalanka.com/gratis-traumurlaub möglich. Die Gewinner des Gewinnspiels werden am 19.11.2018 ermittelt.

3. Zweck des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel dient als Werbung für das Urlaubsangebot beider Organisatoren des Gewinnspiels und als Leadgenerator für potentielle Kunden des beworbenen Urlaubsangebots.

4. Teilnahmebedingungen

Beim Gewinnspiel nimmt jede volljährige Person, die im Onlineformular die geforderten Angaben getätigt hat, teil. Mit dem Absenden des Formulars stimmt der Teilnehmer den Bedingungen des Gewinnspiels zu.

5. Hauptpreis und weitere Preise

Als erstes nehmen alle Teilnehmer am Gewinnspiel an der Verlosung des Hauptpreises teil. Die weiteren Preise als Gutscheine im Wert von 30-60% der Reguärpreise werden unter allen restlichen Teilnehmern verlost. Das Verlosungsgremium stellt fest ob die Teilnehmer Regelverstoße begangen haben oder ob der Telnehmer schon vorzeitig aus der Verlosung auszuschließen ist.

6. Ermittlung der Gewinner

Die Gewinnermittlung erfolg am Sitz des Organisators unter Aufsicht des Verlosungs-Gremiums. Die Ermittlungs des Hauptpreises erfolgt mit Hilfe der Erzeugung einer Zufälligen Zahl eines Zufallsgenerators. Der Vorgang wird per Videoaufzeichnung dokumentiert. Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval podatke nagrajenca. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu soorganizatorjev.

7. Verlosungsgremium

Mitglieder:

 • Boštjan Aljaž (Vorsitzender; Geschäftsführer Agentur Manager),

 • Vlasta Aljaž (Mitglied; Vertreter des Organisators),

 • Katja Forštner (Mitglied; Eigentümerin Portal Sanjske počitnice).

Aufgaben:

 • Beaufsichtigung des Gewinnspiels,

 • Ermittlung der Gewinner.

Die Kommunikation mit den Teilnehmern des Gewinnspiels erfolgt mittels E-Mail und SMS.

Das Verlosungsgremium ist berechtigt Teilnehmer, die gegen die Bedingungen des Gewinnspiels verstossen haben oder Manipulationen begangen haben, aus dem Gewinnspiel aszuschließen. Die ausgeschlossenen Teilnehmer verlieren sämtliche Ansprüche hinsichtlich des Gewinnspiels.

Das Verlosungsgremium erstellt ein schriftliches Protokoll mit allen Handlungen und Entscheidungen des Gremiums.

8. Preise des Gewinnspiels

Unter den Teilnehmern des Gewinnspiels werden folgende Preise verlost:

- 1. Preis: 10-Tages Aufenthalt mit Frühstück für 2 Personen in Beach Villa Lanka auf Sri Lanka, 2 Ayurveda-Massagen und 2 Ausflüge. Einlösung des Hauptpreises im Zeitraum 9.1.2019 bis 31.12.2019 nach Absprache bezüglich freier Kapazitäten mit der Agentur Manager;

- 2. Preis: alle weiteren Teilnehmer erhalten einen Gutschein im Wert von 30-60% Rabatt auf die Zimmer-Buchung in Beach Villa Lanka.

9. Veröffentlichung der Gewinner

Alle Gewinner des Gewinnspiels geben ausdrücklich die Zustimmung, dass Ihr Name und Vorname auf der Internetseite www.beachvillalanka.com, www.agencija-manager.com und in E-Mailnewslettern unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen. Der Gewinner des Hauptpreises wird innerhalb von 7 Tagen vom Gewinn verständigt und und mit Name und Ort auf der Internetseite veröffentlicht.

10. Bestimmungen zur Übergabe der Preise

Eine Barablöse der Preise wird ausgesclossen. Die übertragung des Gewinns an Dritte wird ausgeschlossen. Die Gewinner verpflichten sich vor der Übergabe der Gewinne ihre Identität mit Lichtbildausweis bekannt zu geben. Wird die Bekanntgabe der Identität verwigert, geht der Rechtsanspruch am Preis verloren und der Preis wird nicht ausgefolgt.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bodo nagrajenci obveščeni s strani soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi, preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade.

Soorganizatorji so v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

11. Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Verlosung sind alle Teilnehmer berechtigt, die das Online-Anmeldeformular vollständig ausgefüllt haben. Personen, die an der Organisation des Gewinnspiels beteiligt waren, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

12. Sonstige Bestimmungen

Soorganizatorji ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri ter pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Soorganizatorji in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere soorganizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo soorganizatorji preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru soorganizatorji sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Soorganizatorji si pridržujejo pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo soorganizatorji sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne igre.

Odločitev soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Veröffentlichung der Gewinnspielbedingungen

Die Teilnahmebedingungen liegen in den Geschäftsräumen des Organisators in schriftlicher Form auf. Zusätzlich werden sie auf dem Webportal des Gewinnspiels veröffentlicht.

14. Datenschutz und Verwendung der Daten

Organizator in soorganizatorji bodo osebne podatke skrbno varovali, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).Organizator in soorganizatorji bodo kot upravljavci osebnih podatkov te osebne podatke, ki so jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali
izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;

 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;

 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;

 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;

 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;

 • pošiljanje e-novic po e-pošti;

 • pošiljanje SMS, MMS in notifikacijskih sporočil za namene informiranja, promocije in neposrednega trženja;

 • telefonsko trženje in obveščanje;

 • izvajanje trženjskih raziskav;

 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in soorganizatorji pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam. Organizator in soorganizatorji lahko zbirajo o udeležencih nagradne igre naslednje

osebne podatke: spol, ime, priimek, letnica rojstva, poštna številka in kraj, telefonska številka, e-poštni naslov ter podatke o klikih in odpiranjih v e-mail sporočilih, spletnih straneh in aplikacijah. Pridobljeni osebni podatki se hranijo neomejeno do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih. Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju 1 lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorja 1 (oziroma na e-poštni naslov info@agencija-manager.com). Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranita 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

E-poštni naslovi priporočenih prejemnikov, ki jih sodelujoči vpišejo v obrazec za priporočanje, se zaščiteni (enosmerno zgoščeni) vpišejo le v začasno bazo podatkov. Ti e-poštni naslovi (z izjemo sodelujočih) se hranijo le do zaključka nagradne igre, in sicer zaradi preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi, zaradi nudenja možnosti odjave od prejemanja priporočil in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;

 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;

 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;

 • izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (angl.: cookies), vendar

izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

15. Widerruf

Teilnehmer an der Verlosung können bis zur Verlosung jeder Zeit die Teilnahme widerrufen. Der Widerruf muss dem Organisator per E-Mail an info@agencija-manager.com bekannt gegeben werden. Der Teilnehmer wird dementsprechend vom Organisator aus dem Gewinnspiel ausgeschieden.

16. Reklamationen und Beschwerden

Der Organisator des Gewinnspiels verpflichtet sich alle begründeten Beschwerden in kürzester Zeit zu behandeln und dem Teilnehmer Lösungsvorschläge anzubieten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datum der Veröffentlichung: 01.10.2018